RADA BIBLIOTEKI

 

 

        Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2869/VII/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego powołał Radę Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. 

Rada działa na podstawie Ustawy o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 642), Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25 października 1991 (Dz.U. z 2012 poz. 406) oraz Statutu Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim (Uchwała Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XL/397/2013 z 29 października 2013). 

 

SKŁAD RADY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

 

Karolina Krawczyk - przewodnicząca

Roman Dziergwa - zastępca przewodniczącej ds. naukowych

Roman Bąk - przewodniczący ds. wydawniczych

Alicja Sierakowska - sekretarz

Aneta Szczepaniak - Głębocka

Jarosław Biernaczyk

Elżbieta Grocholska

Marian Herwich
Karolina Wieniecka

 

 

  

REGULAMIN PRACY RADY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. STEFANA ROWIŃSKIEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

 
 1. Rada działa na podstawie Ustawy o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 642), Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25 października 1991 (Dz.U. z 2012 poz. 406) oraz Statutu Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Uchwała Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XL/397/2013 z 29 października 2013).
 2. Rada BP zbiera się w siedzibie Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego co najmniej raz na pół roku i liczy dziewięć osób.
 3. Do zadań Rady BP należy:
  1. zgłaszanie propozycji do dyrektora Biblioteki Publicznej związanych z realizacją celów określonych w statucie BP;
  2. wyrażanie opinii w zakresie działalności Biblioteki na podstawie przedłożonego przez dyrektora sprawozdania rocznego z działalności oraz rocznego planu działalności;
  3. przedstawienie opinii na wniosek Organizatora w sprawie połączenia Biblioteki z innymi instytucjami kultury lub powołania, połączenia lub likwidacji filii Biblioteki;
  4. uczestnictwo przedstawiciela Rady w komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia dyrektora i zastępcy dyrektora Biblioteki;
  5. opiniowanie aktów prawnych dotyczących Biblioteki.
    
 4. Rada wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady.
 5. Posiedzenia Rady są zwoływane przez Przewodniczącego Rady, zastępcę Przewodniczącego Rady lub Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Dyrektora Biblioteki bądź na wniosek ponad połowy jej członków (minimum 5 osób). Zwołujący posiedzenie przedstawia datę i program spotkania.
 6. Dokumenty, opinie, wnioski i inne oświadczenia Rady są zatwierdzane w formie głosowania zwykłą większością. Głosowanie jest ważne, gdy jest obecnych 5 członków składu Rady. W przypadku gdy głosy Rady się równoważą, decyduje głos Przewodniczącego.
 7. Udział w pracach Rady jest nieodpłatny.
 8. Kadencja Rady trwa cztery lata.
 9. Rada Biblioteki może zaprosić na swoje spotkanie osoby
 10. Dyrektor Biblioteki uczestniczy w spotkaniach Rad spoza Rady.
 11. Obsługę administracyjną i logistyczną zapewnia BP.

 

 
  Search


 

 

 

 

 

KATALOGI ON-LINE
 

 


 

 

 

  

 

 ( trwa aktualizacja )

 

nasza strona na


 

Kartoteka Regionalna
    i Zagadnieniowa

 


 

 

 

 
 

NEWSLETTER
Biblioteka Ostrów

Bądź na bieżąco! Zapisz się na listę subskrybentów!

 


           

 

Copyright 2012 Biblioteka Publiczna w Ostrowie Wielkopolskim   |      Login